LOCATIONS

HOF.ACTOR

MEDIEVAL ACTORS OF THE BOHEMIAN KINGDOM, MORAVIA, GERMANY AND SWITZERLAND

CASTLE (HRAD/BURG) SVIHOV

PLAYGROUND LOCATIONS

Vodní hrad Švihov, stojící na okraji plzeňské pánve nedaleko královského města Klatovy na staré obchodní cestě mezi Čechami a Bavorskem, byl postaven v první polovině 14. století jako vodní hrad na řece Úhlavě. Byl jeden z hlavních hradů pánů z Rýzmberka.

V letech 1480–1489 na příkaz tehdejšího majitele panství Půty Švihovského z Rýzmberka byl nákladně přestavěn ve slohu pozdní gotiky. V dostavbě opevnění po jeho smrti pokračovali jeho synové, kteří si na stavbu pozvali známého architekta Benedikta Rejta. Hrad působil dalších 150 let jako významná pevnost.  V roce 1598 se stal majetkem hraběte Czernina.


Vzhledem k rozsáhlému území a geografické poloze je tento hrad nedaleko Plzně ideální pro příjezd herců z celé Evropy. Hradní správa se zajímá o budoucí spolupráci.

Der Herrensitz Schwihau, am Rande des Pilsner Beckens in der Nähe der Königstadt Klattau / Klatovy an einer alten Handelsstraße zwischen Böhmen und Bayern, wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als eine Wasserburg am Fluss Úhlava erbaut. Es war eine der Stammburgen der Herren von Riesenberg. Die Burg wurde zwischen 1480 und 1489 durch Puta Schwihau von Riesenberg im spätgotischen Stil ausgebaut. Seine Söhne bauten nach seinem Tod an der Burg weiter und nutzten hierzu auch die Hilfe des berühmten Architekten Benedikt Reid. Die Anlage war 150 Jahre als Festung von Bedeutung. Im Jahr 1598 kam sie in den Besitz der Grafen Czernin.

Durch seine weitflächige Anlage und die geografische Lage eignet sich diese Burg nahe Pilsen hervorragend für die Anreise der Akteure aus ganz Europa. Auch ist die Burgverwaltung an einer konstanten Zusammenarbeit interessiert.

The mansion Schwihau, on the edge of the Pilsner Basin near the royal city of

Klattov / Klatovy on an old trade route between Bohemia and Bavaria, was built

in the first half of the 14th century as a moated castle on the Úhlava River. At the beginning of modern times, it was one of the main castles of the Lords of Riesenberg. It was rebuilt between 1480 and 1489 by the order of the castle´s owner, Puta Schwihau von Riesenberg, in the late gothic style. His sons continued in rebuilding the castle after he died and invited the famous architect Benedikt Reid. The plant was 150 years as a fortress of importance. In 1598 it came into the possession of Count Czernin.

Due to its extensive area and its geographical location, this castle near Pilsen is ideal for the arrival of actors from all over Europe. The castle administration is also interested in a constant cooperation.

CASTLE (HRAD/BURG) QUERFURT

Hrad Querfurt leží severozápadním směrem zhruba 300 km od Prahy.

Místo bylo prvně zmíněno v letech 881 – 899 v desátku kláštera Hersfeld, v roce 979 v dokumentu císaře Oty II. je poprvé nazýváno castellum.

Místní zámek byl od 10. století rodovým sídlem šlechticů z Querfurtu. Z 10. století pocházejí stopy nejstarších přežívajících budov, konkrétně částí vnitřní prstencové stěny, špýcharu a zbrojnice. Kamenné budovy se nacházely v prostoru mezi současným špýcharem, hradní věží Dicker Heinrich a zámeckým kostelem. Tyto současné masivní budovy také zdůrazňují význam šlechticů Querfurtu. V roce 1004, současně se založením hradní kaple, byl založen klášter sborů. Od roku 1162 následovala výstavba románského kostela ve středu zámeckého nádvoří. Ve 14. století byla přidána pohřební kaple Tumba Gebharda XIV z Querfurtu.

Na počátku 12. století proběhla stavba věže Dicker Heinrich, na počátku 13. století přibyla stavba Marterturmu a na počátku 14. století následovala výstavba pařížské věže. Kolem roku 1350 byla přidána vnější kruhová hradba.

In einem zwischen 881 und 899 entstandenen Zehntverzeichnis des Klosters Hersfeld wird Querfurt als zehntpflichtiger Ort Curnfurt im Friesenfeld erstmals urkundlich erwähnt und in einer Urkunde Kaiser Ottos II. von 979 erstmals mit castellum betitelt. Die dortige Burg war seit dem 10. Jahrhundert Stammsitz der Edelherren von Querfurt. Aus dem 10. Jahrhundert stammen auch die Spuren der ältesten erhaltenen Bausubstanz, bei der es sich um Teile der inneren Ringmauer und des Korn- und Rüsthauses handelt. Die Steinbauten beschränkten sich auf den Bereich zwischen dem heutigen Kornhaus, dem Bergfried Dicker Heinrich und der Burgkirche. Diese zeitigen Massivbauten unterstreichen zugleich die Bedeutung der Querfurter Edelherren. Im Jahr 1004 wurde zeitgleich mit der Stiftung einer Burgkapelle ein Chorherrenstift gegründet, dem ab 1162 die Errichtung einer romanischen Kirche mitten auf dem Burghof folgte. Im 14. Jahrhundert wurde dieser ein Grabkapellenbau mit der Tumba Gebhards XIV. von Querfurt angefügt.

Anfang des 12. Jahrhunderts erfolgte der Bau des Dicken Heinrichs, dem Anfang des 13. Jahrhunderts die Errichtung des Marterturms und Anfang des 14. Jahrhunderts der Bau des Pariser Turms folgten. Um 1350 kam die äußere Ringmauer hinzu.

In a tithe of the monastery Hersfeld, which was created between 881 and 899, Querfurt was first mentioned in a document as a place to be dowry in Curnfurt

in the Friesenfeld and was first titled castellum in a document of Emperor Otto II in 979. The local castle was since the 10th century the ancestral seat of the noblemen of Querfurt. From the 10th century traces of the oldest surviving buildings, which are parts of the inner ring wall and the grain and Rüsthauses come from. The stone buildings were confined to the area between the present Kornhaus, the keep Dicker Heinrich and the castle church. These contemporary massive buildings also emphasize the importance of the Querfurter noblemen. In the year 1004, at the same time as the founding of a castle chapel, a monastery of choristers was founded. From 1162, the construction of a Romanesque church in the middle of the castle courtyard followed. In the 14th century this was added a funerary chapel construction with the Tumba Gebhards XIV of Querfurt.

At the beginning of the 12th century the construction of the Dicken Heinrichs took place, at the beginning of the 13th century the erection of the Marterturm and at the beginning of the 14th century the construction of the Paris Tower followed. Around 1350 the outer ring wall was added.

PFERDETRABRENNBAHN PANITZSCH/BORSDORF - AUSTRAGUNGSORT DES NIT2018 in DEUTSCHLAND

In diesem Jahr, 2018, findet das Nobiles in Tournament auf dem wunderbaren Gelände der Pferdetrabrennbahn in Panitzsch/Borsdorf bei Leipzig nahe der A14 Abfahrt Leipzig Ost.

Auf diesem schönen Areal, welches in sich geschlossen ist, findet der Austragungsort des NOBILES IN TOURNAMENT 2018 seinen Erfüllungsort. Wir bedanken uns bei der unproblematischen Abwicklung der Eventmodalitäten bei der Gemeinde Borsdorf.

© Copyright. All Rights Reserved.

WOODMAN - ADVENTURES by T. Werl - 2018