PROGRAM SVIHOVTAG

HOF.ACTOR

MEDIEVAL ACTORS OF THE BOHEMIAN KINGDOM, MORAVIA, GERMANY AND SWITZERLAND

PROGRAM

Hoftag Vodní hrad Švihov - Hoftag auf Burg Švihov

 

Středa, 06. 06. 2018

Stavba, přípravy ̴ Aufbau, Vorbereitungen

 

Čtvrtek, 07. 06. 2018

Stavba, přípravy, příjezd aktérů ̴ Aufbau, Vorbereitungen, Anreise Akteure

 

Pátek, 08. 06. 2018

07:00 - 12:00 příjezd aktérů ̴ Anreise Akteure

14:00 - Zahájení turnaje královskou rodinou (Lucemburk, Přemyslovna, Richenza) ̴ Eröffnung der Hoftage durch die königliche Familie

14:30 - 15:30 Představení jednotlivých šlechticů i s jejich družinami před královskou rodinou ̴ Vorstellung der einzelnen Fürsten samt Gefolge vor der königlichen Familie

16:00 - 20:00 Volný program: K dispozici bude prostor pro lukostřelbu a vrh kopím, kolbiště s tribunami a druhé kolbiště pro volné boje, tržiště, dobová hospoda. ̴ Freies Programm: Zur Verfügung steht die Möglichkeit zum Bogenschießen, Lanzenwerfen, die Arena mit Tribünen und zweite Arena für freie Kämpfe, Markt, Taverne.

20:00 - 24:00 táboření a večerní program / čas na diplomacii a politiku ̴ Lagerei und Abendprogramm / Zeit für Diplomatie und Politik

 

Sobota, 09. 06. 2018

08:00 - 09:00 Vstávání, snídaně, hudba ̴ der Hoftag erwacht (Frühstück, Musik)

09:00 - 12:00 Volný program ̴ Freies Programm

12:00 - 14:00 Střety družin ̴ Gruppenkämpfe

15:00 - 17:00 Turnaj urozených v Tunikaball / neurozených v Bruchenball ̴ Tunikaball der Edelfamilien / Bruchenball des Gefolges

18:00 - 19:30 Audience před královskou rodinou ̴ Audienzen vor der königlichen Familie

20:00 - 24:00 Banket ve velkém sále společně s královskou rodinou – (soukromé audience, povýšení, jmenování, pasování rytířů, hudba, volba nejlepší kuchyně) ̴ Bankett im großen Saal zusammen mit der königlichen Familie (Privataudienzen, Erhebungen, Ernennungen, Ritterschläge, Musik, Wahl der besten Küche)

 

Neděle, 10. 06. 2018

08:00 - 09:00 Vstávání, snídaně, hudba ̴ der Hoftag erwacht (Frühstück, Musik)

09:00 - 12:00 Volný program: piknik urozených dam, finále lukostřelby, atp. ̴ Freies Programm: Damentreff der Edlen – kleines Picknick, Finale im Bogenschießen, usw.

12:00 - 13:00 Král rozhoduje soudy, oceňuje vítěze turnajů ̴ Der König hält Gericht, Ehrung der Turniersieger

13:00 - 13:30 Rozloučení královské rodiny s urozenými hosty ̴ Verabschiedung der edlen Familien durch die königliche Familie

14:00 - Balení, odjezd domů ̴ Abbau, Heimreise

© Copyright. All Rights Reserved.

WOODMAN - ADVENTURES by T. Werl - 2018